عملگرها

عملگرها در واقع عملیاتی را بر روی داده‌ها انجام می‌دهند و از آنجا یک خروجی می‌گیریم

این عملیات که مهمترشان چهار عمل اصلی ریاضی است که به عملگرهای اصلی معروفند