ترفندها و توابع

در اینجا ترفندهای پی اچ پی قرار داده شده است