آرایه ها

آرایه در زبان ساده محلی است که می‌توان در آن بیش از یک مقدار را ذخیره سازی کرد.