مقدماتی

آنچه که در دوره ی مقدماتی یک کارآموز باید بیاموزد در این دسته قرار دارد